Адвокатска комора

Зајечар

Адвокатска комора

Зајечар

Text Box: Насловна
Text Box: Насловна
Text Box: Историјат
Text Box: Историјат
Text Box: Организација
Text Box: Организација
Text Box: Чланови
Text Box: Чланови
Text Box: Вести
Text Box: Вести
Text Box: Линкови
Text Box: Линкови
Text Box: Документација
Text Box: Документација

Вести - 8.Фебруар.2018. године

Поштоване колеге,

У прилозима можете погледати нове информације у вези опорезивања као и новости са 12.седнице управног одбора Адвокатске коморе Србије.

Text Box: Опорезивање
Text Box: 12. седница АКС

Вести - 1.Март.2018. године

Поштоване колеге,

поводом почетка примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату на терет средстава буџетских корисника Адвокатска коморе Србије затражила је мишљење од Министравства финансија Управе за трезор - Сектора за јавна плаћања, да ли се наведени прописи примењују на адвокате.

 

Дана 28.02.2018. године Министравство финансија Управа за трезор - Сектор за јавна плаћања обавестио је Адвокатски комору Србије да се Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату на терет средстава буџетских корисника НЕ ОДНОСИ НА АДВОКАТЕ.

Вести - 16.Март.2018. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу можете погледати обавештење Министарства финансија, Управе за трезор, Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику, од 15.03.2018. године, везано за примену Одредби Закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

           У овом обавештењу поновљен је ранији став наведене Управе да ОБАВЕЗЕ ПРЕМА АДВОКАТИМА НИСУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ И НЕ РЕГИСТРУЈУ СЕ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА.

Text Box: Обавештење

Вести - 20.Март.2018. године

Поштовани,

 

Молимо Вас да на сајту Ваше коморе објавите информацију о почетку обуке адвокатских приправника за полагање правосдудног испита, коју организује Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије, са распоредом предавања за кривично право, који Вам достављамо у прилогу.

 

На основу члана 282. Статута Адвокатске коморе Србије и члана 7. Програма Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује

 

П О З И В

ЗА УПИС НА СЕМИНАР ОБУКЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

 

Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује позив за пријављивање адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, на обуку за полагање правосудног испита.

 

Обуку за полагање правосудног испита - наставу и вежбе, држаће предавачи Адвокатске академије према Плану за спровођење програма за стручну обуку адвокатских приправника за полагање правосудног испита усвојеног од Управног одбора Адвокатске коморе Србије. Обука ће се одржавати у периоду од 03.04.2018. до 13.06.2018. године у просторијама Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13/ВИ спрат, уторком, средом и четвртком у периоду од 17:00 до 19:00 часова.

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЈЕ 02.04.2018. ГОДИНЕ

 

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд, или електронским путем на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com

У прилогу можете погледати План и програм обуке из кривичног права, док ће из грађанског права бити накнадно објављен.

 

Обавештавамо Вас да је Адвокатска комора Србије издала књигу "Основи кривичног и кривичног процесног права" аутора проф. др Зорана Стојановића, проф. др Милана Шкулића и адвоката др Вељка Делибашића. Књигу можете купити у просторијама Адвокатске коморе Србије по цени од 1.500,00 РСД.

Text Box: План обуке

Вести - 27.Април.2018. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу можете погледати понуђено осигурање од одговорности адвоката...

Text Box: Осигурање

Вести - 3.Јул.2018. године

 

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИЦИМА АДВОКАТСКИХ КОМОРА

УПРАВНИМ ОДБОРИМА

 

 

Поштоване колеге,

 

У оквиру пројекта Кол центар адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности“ окончан је рад програмера на изради софтверске апликације која обезбеђује техничке претпоставке да судови, тужилаштва и полиција при одређивању бранилаца по службеној дужности позивају исти телефон кол оператера у организацији адвокатске коморе. На овај начин ће се отклонити узрок корупције – непосредна веза између органа поступка и адвоката који се поставља што ће успоставити транспарентан и правичан систем постављања, у којем ће сви подаци бити јавни и проверљиви.

 

Систем је заснован на стриктном поштовању редоследа адвоката на листи и обавези свих државних органа да приликом одређивања адвоката контактирају кол центар адвокатске коморе. У протеклом периоду, у организацији ОЕБС-а и адвокатске коморе одржано је осам округлих столова на којима су представници судова, тужилаштава, полиције и адвокатуре постигли сагласност да ово питање треба системски решити на предложени начин. У наредном периоду биће обезбеђена подршка од стране Министарства правде, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва да сви браниоци по службеној дужности и привремени заступници у Републици Србији убудуће буду постављани посредством кол центра адвокатске коморе. Очекујемо да овај – нови систем почне да функцоионише од октобра 2018.године.

 

Предности кол центра су многобројне. Сваки телефонски позив се аутоматски бележи (датум, време позива и бројеви телефона) а оператер приликом јављања уноси још и додатне податке у систем (који орган позива и који је број предмета). Оператер позива адвоката преко апликације која је програмирана да аутоматски поштује редослед (без могућности оператера да види редослед и манипулише постављењем) а сваки телефонски позив се бележи у систему (са којим адвокатом је покушано остварење контакта и са којим је остварен контакт).

 

Сваки разговор се аутоматски тонски снима и трајно чува у систему ради контроле. Програмска апликација пружа могућност једноставног прегледа систематизованих података о свим постављеним браниоцима и браниоцима који нису постављени јер се нису одазвали на позив (укључујући и детаље сваког реализованог или пропуштеног позива), као и претрагу у систему за сваког адвоката или за конкретан предмет. Коначно, на овај начин омогућиће се израда периодичних извештаја о свим постављењима у одређеном периоду, који ће бити јавни.

Одређивање бранилаца по службеној дужности се преко кол центра преноси на адвокатуру као самосталну, независну и саморегулирајућу професију. Очекујемо да ће се предложеним решењем трајно отклонити узрок корупције у функционисању правосуђа, као и да ће сама чињеница да је адвокатска комора способна да уреди овај систем уместо државе демонстрирати снагу и друштвену одговорност адвокатуре као професије.

 

Позивамо све адвокатске коморе да ажурирају листе бранилаца или привремених заступника по службеној дужности за територију своје надлежности и да листе  бранилаца по службеној дужности или привремених заступника  у наредних 15 дана са ажурним адресама седишта адвокатских канцеларија и бројевима мобилних телефона, доставе Адвокатској комори Србије, како би у програмску апликацију били унети тачни бројеви телефона и неопходни подаци.

 

Молимо Вас да у најкраћем могућем року приступите овом послу.

 

Са колегијалним поштовањем

Адвокатска комора Србије

Вести - 17.Јул.2018. године

Поштоване колеге,

 

Управни одбор АК Србије, на својој седници одржаној дана 11.07.2018.године, већином гласова, дао је сагласнист на Нацрт закона о бесплатној правној помоћи и поред нашег аргументованог противљења! Против оваквог Нацрта, гласао је наш члан УО АКС, чланови из Ниша и Пожаревца, као и два члана из АК Београда, јер сматрамо да није у интересу не само адвокатуре, већ и грађана!

 

УО АК ЗАЈЕЧАР

 

Text Box: Нацрт закона о бесплатној правној помоћи

Вести - 29.Јул.2018. године

Поштоване колеге,

 

 

Поводом убиства нашег колеге  Драгослава Мише Огњановића донесене су одлуке и препоруке са којима Вас молимо да се упознате. Такође можете да прочитате и саопштење за јавност.

 

УО АК ЗАЈЕЧАР

 

Text Box: Саопштење
Text Box: Одлука Адвокатске коморе Србије
Text Box: Одлука Адвокатске коморе Зајечара
Text Box: Препорука за адвокате

Вести - 14.Сеп.2018. године

Поштовани,

 

У прилогу Вам достављамо позивно писмо за младе адвокате старости до 35 година, који се претежно баве цивилним и привредним правом да се пријаве на Програм који традиционално организује Немачка фондација за међународну правну сарадњу са Адвокатском комором Србије.

 

Рок за пријаву је 22.11.2018. године, а одлуку о избору кандидата доноси Немачка фондација за међународну правну сарадњу. Наглашавамо да је висок ниво знања немачког језика услов за учешће на поменутом конкурсу и кандидати могу бити подвргнути одговарајућем испиту за проверу нивоа знања језика.

Text Box: Позивно писмо
Text Box: Програм - енглески
Text Box: Програм - немачки
Text Box: Упитник

Вести - 27.Сеп.2018. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо Одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије о једнодневној обустави рада адвоката у понедељак 01.10.2018. године.

 

Молимо Вас да чланове ваших комора упознате са садржином одлуке и разлозима обуставе рада.

 

Адвокатска комора Србије ће одлуку о једнодневном протесту адвоката Србије доставити на адресе свих судова, јавних тужилаштава, Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Јавнобележничке коморе, Коморе извршитеља.

Text Box: Одлука

Вести - 9.Окт.2018. године

Поштоване колеге,

 

Обавештавамо вас да Адвокатска комора Београда организује "Прво адвокатско саветовање" које се одржава у Хотелу "Мона Златибор" на Златибору у периоду од 26-28. октобра 2018. године. У питању је вишедневни семинар састављен од шест панела који обрађују теме од суштинског значаја за адвокатску професију и на којима ће узети учешће дискутанти различитих професија који уживају углед у стручној јавности.

 

Овим путем упућујемо јавни позив свим заинтересованим адвокатма, члановима Адвокатске коморе Зајечара, да присуствују семинару "Прво адвокатско саветовање" на Златибору.

Text Box: Програм

Вести - 29.Јан.2019. године

Поштоване колеге,

 

Поводом напада на наше колеге Бранислава Травицу и Петра Ђуровића, Адвокатска комора Србије издала је саопштење. Сопштење можете погледати из прилога ове вести...

Text Box: Саопштење

Вести - 1.Феб.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо Радни текст Националне стратегије реформе правосуђа за период 2019 - 2024.

Потребно је да у наредних 10 дана достављени текст размотрите и доставите Адвокатској комори Србије своје образложене  примедбе  и предлоге.

Text Box: Радни текст Националне стратегије реформе правосуђа

Вести - 14.Феб.2019. године

Поштовани,

 

У прилогу Вам достављамо писмо адвоката Виктора Гостиљца, председника Адвокатске коморе Србије о почетку рада “Call centra” Адвокатске коморе Србије за постављање бранилаца по службеној дужности.

 

Оснивање “Call centra” Адвокатске коморе Србије договорено је и уређено Протоколом о размени података који је потписан између Министарства правде, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва и Адвокатске коморе Србије.

Text Box: Писмо - “Call centar”

Вести - 26.Јун.2019. године

Поштовани,

 

Адвокатска комора Србије доставила је предлоге и сугестије у вези медијације. Радна група АК Зајечар донела је закључке о поменутим предлозима и сугестијама. Молимо да се упознате са сарджајем.

Text Box: Предлог АКС
Text Box: Закључак АКЗ

Вести - 26.Јун.2019. године

Поштовани,

 

Сазнајте више о одржавању трибина у седиштима 4 адвокатске коморе.

Text Box: Трибине

Вести - 5.Авг.2019. године

МЕДИЈАЦИЈА

Поштовани,

 

У прилозима можете преузети писмо АКС и одговор УО АКЗ на то писмо а у вези медијације.

 

Text Box: Писмо АКС
Text Box: Одговор УО АКЗ

Вести - 7.Авг.2019. године

Поштовани,

 

У прилогу можете преузети писмо председника Адвокатске коморе Чачак, Миодрага Алексића.

 

Text Box: Писмо АК Чачак

Вести - 28.Авг.2019. године

Поштовани,

 

У прилогу можете преузети саопштење председника Адвокатске коморе Србије од 27.8.2019.г.

 

Text Box: Саопштење

Вести - 28.Авг.2019. године

Поштоване колеге,

 

"Друго адвокатско саветовање" које и ове године организује АК Београда одржаће се у Хотелу "Мона" на Златибору у периоду 25-27.10.2019.године.

Text Box: Програм
Text Box: Позвани учесници
Text Box: Позив

Вести - 28.Авг.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо Одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије о утврђивању платформе адвокатуре Србије за које ће се чланови Радне групе Министартсва правде из Адвокатске коморе Србје залагати у процесу израде измена и допуна Закона о посредовању у решавању спорова.

Text Box: Допис
Text Box: Одлука

Вести - 12.Сеп.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу Вам достављамо радни текст Стратегије развоја медијације у Србији и примедбе на ову Стратегију коју је сачинио адвокат Дејан Крстић, члан Управног одбора Адвокатске коморе Србије и координатор Секције за грађанско право. Потребно је да своје образложене примедбе и предлоге доставите на маил Адвокатске коморе Србије.

Text Box: Стратегија
Text Box: Примедбе - адв.Дејан Крстић

Вести - 21.Сеп.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо писмо г-ђе Неле Кубуровић, министра правде, као одговор на обраћање председника Адвокатске коморе Србије, а у вези израде Закона о изменама и допунама Закона у посредовању у решавању спорова.

Text Box: Писмо

Вести - 21.Сеп.2019. године

Поштоване колеге,

 

Допис АКС у вези спискова адвоката који ће пружати бесплатну правну помоћ можете преузети у прилогу.

Text Box: Допис

Вести - 9.Окт.2019. године

 

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 

 

Адвокатској комори Србије је дана 30.09.2019. примила допис Министарства финансија који садржи  Предлог Уредбе о ближим мерилима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности.

Овај допис Министарства финансија је достављен АКС ради давања мишљења.

Управни одбор АКС је на  седници која је одржана 02.10.2019. на предлог председника АКС донео одлуку о формирању Радне групе која ће се бавити анализом достављене уредбе, између осталог, и на темељу експертизе израђене од стране  ангажованог пореског стручњака.

Управни одбор АКС је донео одлуку да Радну групу сачињавају сви председници адвокатских комора у АКС.

У прилогу достављамо Предлог Уредбе о ближим мерилима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности и анализу пореског саветника Паушално опрезивање адвокатске делатности“, а ради потпуног информисања чланова о предложеним изменама у систему паушалног опорезивања.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је донео одлуку да се организују округли столови у свим адвокатским коморама у саставу АКС на којима би се адвокати упознали са изменама у систему паушалног опорезивања уз учешће пореског саветника који би указао на предности и недостатке предложеног концепта.

Потребно је на интернет страницама наших коморама објавити Предлог Уредбе о ближим мерилима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности и анализу пореског саветника које вам достављамо у прилогу, са информацијом о датуму и месту одржавања округлог стола.

 

Са колегијалним поштовањем,

 

Виктор Гостиљац, адвокат

Председник Адвокатске коморе Србије

 

Text Box: Предлог уредбе

ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ

Text Box: Паушално пореско опорезивање

Вести - 15.Октобар.2019. године

Поштоване колеге,

 

Управни одбор Адвокатске коморе Зајечар у проширеном саставу, на својој седници, одржаној  15.10.2019.године, једногласно је подржао иницијативу адвоката Божидара Вукашиновића из Зајечара, за промену Статута АКС...

Text Box: Иницијатива за промену статута АКС

Вести - 24.Октобар.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилозима можете преузети табеле са адвокатским тарифама за бесплатну правну помоћ....

Text Box: БПП табела 1
Text Box: БПП табела 2

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ