Адвокатска комора

Зајечар

Адвокатска комора

Зајечар

Text Box: Насловна
Text Box: Насловна
Text Box: Историјат
Text Box: Историјат
Text Box: Организација
Text Box: Организација
Text Box: Чланови
Text Box: Чланови
Text Box: Вести
Text Box: Вести
Text Box: Линкови
Text Box: Линкови
Text Box: Документација
Text Box: Документација

Вести - 8.Фебруар.2018. године

Поштоване колеге,

У прилозима можете погледати нове информације у вези опорезивања као и новости са 12.седнице управног одбора Адвокатске коморе Србије.

Text Box: Опорезивање
Text Box: 12. седница АКС

Вести - 1.Март.2018. године

Поштоване колеге,

поводом почетка примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату на терет средстава буџетских корисника Адвокатска коморе Србије затражила је мишљење од Министравства финансија Управе за трезор - Сектора за јавна плаћања, да ли се наведени прописи примењују на адвокате.

 

Дана 28.02.2018. године Министравство финансија Управа за трезор - Сектор за јавна плаћања обавестио је Адвокатски комору Србије да се Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату на терет средстава буџетских корисника НЕ ОДНОСИ НА АДВОКАТЕ.

Вести - 16.Март.2018. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу можете погледати обавештење Министарства финансија, Управе за трезор, Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику, од 15.03.2018. године, везано за примену Одредби Закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

           У овом обавештењу поновљен је ранији став наведене Управе да ОБАВЕЗЕ ПРЕМА АДВОКАТИМА НИСУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ И НЕ РЕГИСТРУЈУ СЕ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА.

Text Box: Обавештење

Вести - 20.Март.2018. године

Поштовани,

 

Молимо Вас да на сајту Ваше коморе објавите информацију о почетку обуке адвокатских приправника за полагање правосдудног испита, коју организује Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије, са распоредом предавања за кривично право, који Вам достављамо у прилогу.

 

На основу члана 282. Статута Адвокатске коморе Србије и члана 7. Програма Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује

 

П О З И В

ЗА УПИС НА СЕМИНАР ОБУКЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

 

Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује позив за пријављивање адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, на обуку за полагање правосудног испита.

 

Обуку за полагање правосудног испита - наставу и вежбе, држаће предавачи Адвокатске академије према Плану за спровођење програма за стручну обуку адвокатских приправника за полагање правосудног испита усвојеног од Управног одбора Адвокатске коморе Србије. Обука ће се одржавати у периоду од 03.04.2018. до 13.06.2018. године у просторијама Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13/ВИ спрат, уторком, средом и четвртком у периоду од 17:00 до 19:00 часова.

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЈЕ 02.04.2018. ГОДИНЕ

 

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд, или електронским путем на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com

У прилогу можете погледати План и програм обуке из кривичног права, док ће из грађанског права бити накнадно објављен.

 

Обавештавамо Вас да је Адвокатска комора Србије издала књигу "Основи кривичног и кривичног процесног права" аутора проф. др Зорана Стојановића, проф. др Милана Шкулића и адвоката др Вељка Делибашића. Књигу можете купити у просторијама Адвокатске коморе Србије по цени од 1.500,00 РСД.

Text Box: План обуке

Вести - 27.Април.2018. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу можете погледати понуђено осигурање од одговорности адвоката...

Text Box: Осигурање

Вести - 3.Јул.2018. године

 

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИЦИМА АДВОКАТСКИХ КОМОРА

УПРАВНИМ ОДБОРИМА

 

 

Поштоване колеге,

 

У оквиру пројекта Кол центар адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности“ окончан је рад програмера на изради софтверске апликације која обезбеђује техничке претпоставке да судови, тужилаштва и полиција при одређивању бранилаца по службеној дужности позивају исти телефон кол оператера у организацији адвокатске коморе. На овај начин ће се отклонити узрок корупције – непосредна веза између органа поступка и адвоката који се поставља што ће успоставити транспарентан и правичан систем постављања, у којем ће сви подаци бити јавни и проверљиви.

 

Систем је заснован на стриктном поштовању редоследа адвоката на листи и обавези свих државних органа да приликом одређивања адвоката контактирају кол центар адвокатске коморе. У протеклом периоду, у организацији ОЕБС-а и адвокатске коморе одржано је осам округлих столова на којима су представници судова, тужилаштава, полиције и адвокатуре постигли сагласност да ово питање треба системски решити на предложени начин. У наредном периоду биће обезбеђена подршка од стране Министарства правде, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва да сви браниоци по службеној дужности и привремени заступници у Републици Србији убудуће буду постављани посредством кол центра адвокатске коморе. Очекујемо да овај – нови систем почне да функцоионише од октобра 2018.године.

 

Предности кол центра су многобројне. Сваки телефонски позив се аутоматски бележи (датум, време позива и бројеви телефона) а оператер приликом јављања уноси још и додатне податке у систем (који орган позива и који је број предмета). Оператер позива адвоката преко апликације која је програмирана да аутоматски поштује редослед (без могућности оператера да види редослед и манипулише постављењем) а сваки телефонски позив се бележи у систему (са којим адвокатом је покушано остварење контакта и са којим је остварен контакт).

 

Сваки разговор се аутоматски тонски снима и трајно чува у систему ради контроле. Програмска апликација пружа могућност једноставног прегледа систематизованих података о свим постављеним браниоцима и браниоцима који нису постављени јер се нису одазвали на позив (укључујући и детаље сваког реализованог или пропуштеног позива), као и претрагу у систему за сваког адвоката или за конкретан предмет. Коначно, на овај начин омогућиће се израда периодичних извештаја о свим постављењима у одређеном периоду, који ће бити јавни.

Одређивање бранилаца по службеној дужности се преко кол центра преноси на адвокатуру као самосталну, независну и саморегулирајућу професију. Очекујемо да ће се предложеним решењем трајно отклонити узрок корупције у функционисању правосуђа, као и да ће сама чињеница да је адвокатска комора способна да уреди овај систем уместо државе демонстрирати снагу и друштвену одговорност адвокатуре као професије.

 

Позивамо све адвокатске коморе да ажурирају листе бранилаца или привремених заступника по службеној дужности за територију своје надлежности и да листе  бранилаца по службеној дужности или привремених заступника  у наредних 15 дана са ажурним адресама седишта адвокатских канцеларија и бројевима мобилних телефона, доставе Адвокатској комори Србије, како би у програмску апликацију били унети тачни бројеви телефона и неопходни подаци.

 

Молимо Вас да у најкраћем могућем року приступите овом послу.

 

Са колегијалним поштовањем

Адвокатска комора Србије

Вести - 17.Јул.2018. године

Поштоване колеге,

 

Управни одбор АК Србије, на својој седници одржаној дана 11.07.2018.године, већином гласова, дао је сагласнист на Нацрт закона о бесплатној правној помоћи и поред нашег аргументованог противљења! Против оваквог Нацрта, гласао је наш члан УО АКС, чланови из Ниша и Пожаревца, као и два члана из АК Београда, јер сматрамо да није у интересу не само адвокатуре, већ и грађана!

 

УО АК ЗАЈЕЧАР

 

Text Box: Нацрт закона о бесплатној правној помоћи

Вести - 29.Јул.2018. године

Поштоване колеге,

 

 

Поводом убиства нашег колеге  Драгослава Мише Огњановића донесене су одлуке и препоруке са којима Вас молимо да се упознате. Такође можете да прочитате и саопштење за јавност.

 

УО АК ЗАЈЕЧАР

 

Text Box: Саопштење
Text Box: Одлука Адвокатске коморе Србије
Text Box: Одлука Адвокатске коморе Зајечара
Text Box: Препорука за адвокате

Вести - 14.Сеп.2018. године

Поштовани,

 

У прилогу Вам достављамо позивно писмо за младе адвокате старости до 35 година, који се претежно баве цивилним и привредним правом да се пријаве на Програм који традиционално организује Немачка фондација за међународну правну сарадњу са Адвокатском комором Србије.

 

Рок за пријаву је 22.11.2018. године, а одлуку о избору кандидата доноси Немачка фондација за међународну правну сарадњу. Наглашавамо да је висок ниво знања немачког језика услов за учешће на поменутом конкурсу и кандидати могу бити подвргнути одговарајућем испиту за проверу нивоа знања језика.

Text Box: Позивно писмо
Text Box: Програм - енглески
Text Box: Програм - немачки
Text Box: Упитник

Вести - 27.Сеп.2018. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо Одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије о једнодневној обустави рада адвоката у понедељак 01.10.2018. године.

 

Молимо Вас да чланове ваших комора упознате са садржином одлуке и разлозима обуставе рада.

 

Адвокатска комора Србије ће одлуку о једнодневном протесту адвоката Србије доставити на адресе свих судова, јавних тужилаштава, Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Јавнобележничке коморе, Коморе извршитеља.

Text Box: Одлука

Вести - 9.Окт.2018. године

Поштоване колеге,

 

Обавештавамо вас да Адвокатска комора Београда организује "Прво адвокатско саветовање" које се одржава у Хотелу "Мона Златибор" на Златибору у периоду од 26-28. октобра 2018. године. У питању је вишедневни семинар састављен од шест панела који обрађују теме од суштинског значаја за адвокатску професију и на којима ће узети учешће дискутанти различитих професија који уживају углед у стручној јавности.

 

Овим путем упућујемо јавни позив свим заинтересованим адвокатма, члановима Адвокатске коморе Зајечара, да присуствују семинару "Прво адвокатско саветовање" на Златибору.

Text Box: Програм

Вести - 29.Јан.2019. године

Поштоване колеге,

 

Поводом напада на наше колеге Бранислава Травицу и Петра Ђуровића, Адвокатска комора Србије издала је саопштење. Сопштење можете погледати из прилога ове вести...

Text Box: Саопштење

Вести - 1.Феб.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо Радни текст Националне стратегије реформе правосуђа за период 2019 - 2024.

Потребно је да у наредних 10 дана достављени текст размотрите и доставите Адвокатској комори Србије своје образложене  примедбе  и предлоге.

Text Box: Радни текст Националне стратегије реформе правосуђа

Вести - 14.Феб.2019. године

Поштовани,

 

У прилогу Вам достављамо писмо адвоката Виктора Гостиљца, председника Адвокатске коморе Србије о почетку рада “Call centra” Адвокатске коморе Србије за постављање бранилаца по службеној дужности.

 

Оснивање “Call centra” Адвокатске коморе Србије договорено је и уређено Протоколом о размени података који је потписан између Министарства правде, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва и Адвокатске коморе Србије.

Text Box: Писмо - “Call centar”

Вести - 26.Јун.2019. године

Поштовани,

 

Адвокатска комора Србије доставила је предлоге и сугестије у вези медијације. Радна група АК Зајечар донела је закључке о поменутим предлозима и сугестијама. Молимо да се упознате са сарджајем.

Text Box: Предлог АКС
Text Box: Закључак АКЗ

Вести - 26.Јун.2019. године

Поштовани,

 

Сазнајте више о одржавању трибина у седиштима 4 адвокатске коморе.

Text Box: Трибине

Вести - 5.Авг.2019. године

МЕДИЈАЦИЈА

Поштовани,

 

У прилозима можете преузети писмо АКС и одговор УО АКЗ на то писмо а у вези медијације.

 

Text Box: Писмо АКС
Text Box: Одговор УО АКЗ

Вести - 7.Авг.2019. године

Поштовани,

 

У прилогу можете преузети писмо председника Адвокатске коморе Чачак, Миодрага Алексића.

 

Text Box: Писмо АК Чачак

Вести - 28.Авг.2019. године

Поштовани,

 

У прилогу можете преузети саопштење председника Адвокатске коморе Србије од 27.8.2019.г.

 

Text Box: Саопштење

Вести - 28.Авг.2019. године

Поштоване колеге,

 

"Друго адвокатско саветовање" које и ове године организује АК Београда одржаће се у Хотелу "Мона" на Златибору у периоду 25-27.10.2019.године.

Text Box: Програм
Text Box: Позвани учесници
Text Box: Позив

Вести - 28.Авг.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо Одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије о утврђивању платформе адвокатуре Србије за које ће се чланови Радне групе Министартсва правде из Адвокатске коморе Србје залагати у процесу израде измена и допуна Закона о посредовању у решавању спорова.

Text Box: Допис
Text Box: Одлука

Вести - 12.Сеп.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу Вам достављамо радни текст Стратегије развоја медијације у Србији и примедбе на ову Стратегију коју је сачинио адвокат Дејан Крстић, члан Управног одбора Адвокатске коморе Србије и координатор Секције за грађанско право. Потребно је да своје образложене примедбе и предлоге доставите на маил Адвокатске коморе Србије.

Text Box: Стратегија
Text Box: Примедбе - адв.Дејан Крстић

Вести - 21.Сеп.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо писмо г-ђе Неле Кубуровић, министра правде, као одговор на обраћање председника Адвокатске коморе Србије, а у вези израде Закона о изменама и допунама Закона у посредовању у решавању спорова.

Text Box: Писмо

Вести - 21.Сеп.2019. године

Поштоване колеге,

 

Допис АКС у вези спискова адвоката који ће пружати бесплатну правну помоћ можете преузети у прилогу.

Text Box: Допис